/O časopise Mladý vedec

O časopise Mladý vedec

Časopis Mladý vedec

Časopis Mladý vedec je zameraný na prírodné a technické vedy. Vydáva ho APROMOD, s. r. o., M. R. Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave. Jednotlivé články sú z rôznych tematických oblastí a sú písané prístupnou formou pre cieľovú skupinu čitateľov – žiakov druhého stupňa základných škôl, žiakov stredných škôl a učiteľov.

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a pokles záujmu škôl o časopis je jeho vydávanie dočasne pozastavené.

Evidenčné číslo MK SR: EV 2568/08
ISSN: 1337-5873

Kontaktná adresa pre elektronickú korešpondenciu: mladyvedec (zavináč) mladyvedec (bodka) sk.

IČO: 46323538
DIČ: 2023340110
IČ DPH: SK2023340110

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 75952/B. 
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.