/Druhová ochrana prírody na Slovensku

Druhová ochrana prírody na Slovensku

Druhová ochrana prírody znamená ochranu príslušných chránených druhov rastlín, chránených druhov živočíchov a chránených druhov minerálov a skamenelín na celom území Slovenska bez ohľadu na to, kde sa tieto druhy organizmov vyskytujú. Vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je ku každému druhu uvedená i spoločenská hodnota jedinca. Chránené druhy európskeho významu sú graficky odlíšené (sú vyznačené tučným písmom) od chránených druhov národného významu.

Chránené rastliny Slovenskej republiky

Slovensko sa nachádza v strede Európy na hranici pohoria Karpaty a Panónskej nížiny. S touto geografickou polohou súvisí i veľká rozmanitosť rastlinných druhov – druhová diverzita.

Literárne pramene uvádzajú, že na území Slovenska bolo zdokumentovaných 11 270 druhov rastlín. Niektoré iné zdroje poukazujú dokonca na ešte väčší počet druhov. Medzi najcennejšie druhy rastlín patria karpatské a panónske endemity – také druhy, ktoré sa inde na svete prirodzene nevyskytujú. Takých druhov je 220.

V súvislosti s rozvojom využívania prírodných zdrojov krajiny došlo k niektorým nevhodným činnostiach, v dôsledku ktorých niektoré z dokumentovaných rastlinných druhov vyhynuli, ďalšie sú vzácne a ohrozené. Vyhynutých druhov je 73. Základnou príčinou ohrozenia rastlín je ničenie stanovíšť, na ktorých sa vyskytujú – a to jednak priamymi a jednak nepriamymi zásahmi. K priamym nevhodným činnostiam patria výstavba, ťažba nerastných surovín a premena ekosystémov. K nepriamym znečisťovanie životného prostredia a zmeny vodného režimu.

V súčasnosti sa na Slovensku vyskytuje spolu viac než 1300 druhov štátom chránených rastlín a lišajníkov, pričom z tohto počtu je 1288 druhov cievnatých rastlín, 46 druhov machorastov, 17 druhov lišajníkov a 8 druhov rias. Z tohto počtu je 45 druhov rastlín európskeho významu, z ktorých je 12 prioritných, ktorým by sa mala venovať zvýšená pozornosť.

Najväčšiu spoločenskú hodnotu jedinca 322 € dosahujú rumenica turnianska (Onosma tornensis), vstavačovec krvavočervený (Dactylorhiza cruenta), vstavačovec bledožltý (Dactylorhiza ochroleuca), hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii), hmyzovník pavúkovitý (Ophrys sphegodes) a pokrut jesenný (Spiranthes spiralis). Rovnakú hodnotu majú aj aldrovandka pľuzgierkatá (Aldrovanda vesiculosa), ostrík močiarny (Ostericum palustre) a pokrut letný (Spiranthes aestivalis), o ktorých odborníci predpokladajú, že by mohli byť na Slovensku pravdepodobne vyhynuté.

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej alebo elektronickej verzii časopisu. Časopis si môžete objednať na stránke http://www.mladyvedec.sk/individualne-predplatne/.

V časopise sme vám v minulosti predstavili i niekoľko desiatok druhov chránených rastlín národného významu. Ak vás táto téma zaujala, predstavené chránené druhy rastlín európskeho i národného významu si môžete vyhľadať v starších číslach nášho časopisu pomocou nasledujúcej tabuľky:

Chranene-druhy-rastlin-Tabulka

Danica Božová
Fotografie: EUNIS (1, 2), autorka a Vladimír Boža st. (3 – 7)